Luật Hải quan 2014

Luật Hải quan đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 khóa XIII và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Luật này thay thế Luật Hải quan số 29/2001/QH10 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 năm 2005.
Luật Hải quan đổi mới toàn diện hoạt động hải quan thông qua tạo điều kiện áp dụng quản lý hải quan hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế, làm thay đổi phương thức thực hiện thủ tục hải quan từ thủ công truyền thống, bán điện tử sang thực hiện thông quan điện tử. Đồng thời, Luật cũng khắc phục các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Hải quan hiện hành; tháo gỡ bất cập, chồng chéo trong hệ thống pháp luật hải quan và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với pháp luật liên quan.

DOWNLOAD Luật Hải Quan tại đây

Tin Liên Quan