DOWNLOAD FULL BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2016

Từ ngày 01/01/2016, Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế chính thức có hiệu lực, theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2015.
Tại Thông tư 182/2015/TT-BTC, Bộ Tài chính đã cắt giảm thuế nhập khẩu của 9 mặt hàng.
Để thực hiện thống nhất một Biểu thuế chung, sau khi có hiệu lực Thông tư số 182/2015/TT-BTC đồng thời bãi bỏ một loạt văn bản khác, gồm: Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013, Thông tư số 17/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014, Thông tư số 30/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014, Thông tư số 111/2014/TT-BTC ngày 18/8/2014, Thông tư số 122/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014, Thông tư số 131/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014, Thông tư số 139/2014/TT-BTC ngày 23/9/2014, Thông tư số 173/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014, Thông tư số 186/2014/TT-BTC ngày 08/12/2014, Thông tư số 36/2015/TT-BTC ngày 23/3/2015, Thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 06/5/2015, Thông tư số 78/2015/TT-BTC ngày 20/5/2015, Thông tư số 101/2015/TT-BTC ngày 29/6/2015, Thông tư số 131/2015/TT-BTC ngày 27/8/2015, Thông tư số 141/2015/TT-BTC ngày 04/9/2015, Thông tư số 163/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015, Thông tư số 164/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015 và các quy định khác của Bộ Tài chính về thuế XK, NK ưu đãi trái với quy định tại Thông tư này.
LINK TẢI BIỂU THUẾ XNK 2016 TẠI ĐÂY

Tin Liên Quan